KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Służebność przesyłu
Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia,prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

 

W dniu 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Celem tej nowelizacji było między innymi wprowadzenie do systemu polskiego służebności przesyłu. Unormowanie to ma do końca rozwiązać wątpliwości związane z przeprowadzaniem przez nieruchomości urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, oraz innych urządzeń podobnych. Zgodnie z art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z tych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

Warto wiedzieć, że Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

 Nie ma, zatem potrzeby ustawowego uregulowania statusu prawnego urządzeń przesyłowych wówczas, gdy koszty ich budowy poniósł przedsiębiorca. Z chwilą ich przyłączenia do sieci przestają one być częścią składową nieruchomości i stają się składnikiem przedsiębiorstwa, a z uwagi na ich sfinansowanie przez przedsiębiorcę stają się ex lege jego własnością.  Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba, że w umowie o przyłączenie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli byłoby to nadmiernie uciążliwe lub powodowało nadmierne koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie tej służebności, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

W razie odmowy zawarcia umowy przez przedsiębiorcę osobie, która sfinansowała budowę urządzeń będzie przysługiwać roszczenie o ich nabycie przez przedsiębiorcę za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli zawarcia umowy odmawia osoba, która sfinansowała budowę urządzeń, odpowiednie roszczenie będzie przysługiwać przedsiębiorcy (art. 49 § 2 kc.).

 

Warto wiedzieć, że dotychczas status prawny urządzeń przesyłowych regulował art. 49 kc., obowiązujący w niezmienionym brzmieniu od chwili wejścia w życie kodeksu cywilnego.

Zmiany wprowadzające nowe uregulowania i rozszerzające przestrzeń prawna w tym zakresie były wielce pożądane od dłuższego czasu w środowisku przedsiębiorczym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 731)

czwartek, 28 sierpnia 2008, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy