KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Zawieszenie działalności gospodarczej
Zgodnie z nowym art. 14a. 1.ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy
  

Przedsiębiorcy bardzo długo czekali na zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i się wreszcie doczekali Zawieszenie działalności gospodarczej w okresie kryzysu firmy to chyba najciekawsze rozwiązanie, obecnych znam ustawowych. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, jak ważne są zapisy dające przedsiębiorcom możliwość okresowego zawieszenia działalności bez konieczności jej zamykania. Przedsiębiorcy w tej materii mieli do tej pory bardzo niejasny stan faktyczny, według którego możliwości zawieszenia działalności nie było, ale niektóre urzędy skarbowe honorowały oświadczenia przedsiębiorców, co do ich zawieszenia. Niespójność tych praktyk pokazywała, że powstająca dowolność w tej materii była już dłużej nie do wytrzymania. Dlatego też obecne zmiany jasno dają podstawę ku nowemu działaniu. Zgodnie z nowym art. 14a. 1.ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem praw przedsiębiorcy przestawionych poniżej.

 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne.

 

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia od obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli w tym okresie podmiot gospodarczy zatrudniający pracowników nie rozwiązał z nimi umów o pracę i osiągał dochody nie związane z prowadzoną działalnością. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2003 r.III AUa 445/2002

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców podlegających

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwemu sądowi rejestrowemu.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia

wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do

dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania

działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o zawieszeniu

wykonywania działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa. 
Ważne:Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 Podstawa prawna:

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjęta przez Rząd 2 lipca 2008 roku

poniedziałek, 11 sierpnia 2008, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2009/07/22 14:48:54
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Rząd nie przyjmuje ustaw....