KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Wydłużenie ważności pozwolenia na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 

W sprawie wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 37 ust. 1, przydatny może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 1987 r. IV SA 693/86 . Sąd ten orzekł, że rozpoczęcie robót budowlanych, mających na celu realizację choćby tylko jednego obiektu spośród wymienionych w pozwoleniu na budowę, ma ten skutek, że pozwolenie to nie traci ważności w odniesieniu do pozostałych obiektów, choćby ich budowa została rozpoczęta.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. 

Rozpoczęcie budowy następuje zawsze z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2) wykonanie niwelacji terenu; 

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o pozwoleniach

Zasadą określoną w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Od tej zasady istnieją wyjątki - na budowę niektórych obiektów, wymagane jest zgłoszenie (art. 30 Prawa budowlanego), a niektóre inwestycje nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy planowany obiekt budowlany wymaga pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia – informacje, można uzyskać we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej (u starosty lub wojewody)

 Zgłoszenie

Zgłoszenie inwestor składa we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (u starosty lub wojewody).

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego).

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008 r., Nr 145, poz. 914)

poniedziałek, 24 listopada 2008, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy