KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Renta rolnicza
Do okresu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wlicza się okresy pobierania renty rolniczej.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres; 2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym; 3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 (podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990; prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.), lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe to ubezpieczenie określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 6 pkt 11), a definicję wymaganego okresu podlegania temu ubezpieczeniu dla potrzeb renty rolniczej zawiera art. 21 ust. 2 ustawy, który w pkt 5 stanowi, że jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat, to warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej 20 kwartałów (obecnie 5 lat). Do okresu tego - z mocy art. 21 ust. 3 - zalicza się okresy wymienione w powołanym wyżej art. 20 ust. 1 pkt 1i 2

 

 

Sygn. akt II UZP 8/09

sobota, 05 grudnia 2009, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy