KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Mobbing
Zgodnie z art. 94(3) Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Roszczenie o zadośćuczynienie nie jest uwarunkowane samym stosowaniem mobbingu, ale jego skutkami w postaci rozstroju zdrowia pracownika. Mówiąc inaczej, zadośćuczynienie przysługuje nie za samo stosowanie mobbingu, ale za jego następstwa w postaci rozstroju zdrowia. Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na pracowniku. Sytuacja procesowa pracownika występującego o zadośćuczynienie różni się istotnie od sytuacji pracownika, który domaga się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania. Wystarczy bowiem, że pracownik w jakikolwiek sposób uprawdopodobni swoje roszczenie, a ciężar dowodu, iż zachowanie pracodawcy było dyktowane innymi przyczynami niż chęć dyskryminowania pracownika, spoczywa na pracodawcy (art. 183b § 1 ust. 3). Stosowanie mobbingu, wystąpienie w związku z tym rozstroju zdrowia, stopień zaawansowania tego rozstroju musi w toku postępowania wykazać pracownik.

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, (OSNPUS 2008, nr 1-2, poz. 12) stwierdził,

Ustawowe przesłanki mobbingu określone w art. 94[3] § 2 kp muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (art. 6 kc). Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia.

Tym samym ustawowe przesłanki mobbingu określone w art. 943 § 2 k.p. muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (art. 6 k.c.). Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia.

sobota, 04 grudnia 2010, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2014/05/22 11:46:55
Stawiam wszystkie złote monety z kolekcji mojego dziadka, że większość spraw o mobbing miało podłoże w czym innym - nie dogadywanie się o pieniądze, wzajemna niechęć itp...