KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
urlop tacierzyński
W latach 2010 i 2011 wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił 1 tydzień, przy czym przez tydzień - na podstawie  art. 183 1 § 1 w związku z art. 1823 § 3 Kodeksu pracy - należy rozumieć 7 dni kalendarzowych, co powoduje, iż jednorazowo udziela się urlopu na 7 kolejnych dni kalendarzowych. 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wzrośnie i będzie wynosił 2 tygodnie. Pracownik - ojciec, który będzie korzystał z urlopu ojcowskiego w dniu 1 stycznia 2012 r. - w wymiarze 1 tygodnia - ma prawo do pozostałej części urlopu, tj. dodatkowego tygodnia. Pozostała część urlopu będzie udzielana bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z pozostałej części urlopu. 
Stosownie do art. 182[3] § 3 k.p. przy urlopie ojcowskim stosuje się odpowiednio m.in. art. 183[1] § 1 k.p. Zgodnie z nim przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. W 2010 i 2011 r. urlopu ojcowskiego udziela się zatem jednorazowo na siedem kolejnych dni kalendarzowych.

Przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 182[3] k.p. dotyczący urlopu ojcowskiego, nie przewidują możliwości dzielenia tego urlopu na części ani udzielania go w dniach. Jest on zatem niepodzielny i przysługuje w pełnym wymiarze tygodnia, a od 2012 r. dwóch tygodni.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 237 poz. 1654) pracownik - ojciec wychowujący dziecko, korzystający 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia, ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

3. Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego). Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego.

4. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje zarówno pracownicy (art. 182[1] k.p.), jak i pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko (art. 182[2] k.p.). Zgodnie z art. 182[2] k.p. pracownik - ojciec dziecka może skorzystać z tego urlopu w następujących przypadkach:

- gdy korzysta z części urlopu macierzyńskiego - po rezygnacji pracownicy po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni urlopu (zgodnie z art. 180 § 5 k.p.),

- w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę (w tym wypadku pracownik - ojciec wychowujący dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę).

piątek, 07 stycznia 2011, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy