KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
ZUS ustala szkodliwe warunki pracy
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2015 r. (I OSK 3032/13)stwierdził , że WYROK Pracownik, który chce, by jego praca była uznana za wykonywaną w szczególnych warunkach, powinien się zwrócić do ZUS, a nie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych płatnik składek (pracodawca) obowiązany jest prowadzić: 1) wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz 2) ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik składek (pracodawca) przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje zawarte w wykazie stanowisk w deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaś informacje zawarte w ewidencji pracowników w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi: 1) centralny rejestr stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz 2) centralny rejestr pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ustawa nie określa wprost relacji między wykazem stanowisk i ewidencją pracowników, które prowadzi płatnik składek, a centralnymi rejestrami stanowisk pracy i pracowników, które prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w szczególności trybu weryfikowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazu stanowisk i ewidencji pracowników, które jest obowiązany prowadzić płatnik składek (pracodawca).

To, że Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć dotyczących prowadzenia przez płatnika składek (pracodawcę) ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie oznacza, że rozstrzygnięcia te mogą wyłączać kompetencje organów rentowych i sądów powszechnych, do których należy orzekanie o tym, czy wykonywanie pracy w określonych warunkach przez pracownika rodzi obowiązek opłacenia za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz o tym czy wykonywanie określonej pracy przez pracownika stanowi spełnienie warunku do nabycia praw do emerytury pomostowej. Obowiązek opłacania składki oraz spełnienie warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej zależą od faktycznego wykonywania przez pracownika prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy, a nie od umieszczania pracownika w ewidencji prowadzonej przez pracodawcę (płatnika składek).

wtorek, 27 stycznia 2015, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

Komentarze
2015/05/28 15:03:43
nie sposób zgodzić się na to , że to ZUS ustala szkodliwe warunki pracy pracowników