KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
Odśnieżanie chodników, ulic, placów i posesji prywatnych
Zgodnie z art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymania w czystości nawierzchni chodników przy każdej kategorii drogi publicznej, także położonej w mieście i niebędącej autostradą, ani drogą ekspresową spoczywa na zarządcy tej drogi (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1999 r. I CKN 1005/97, nie publ.). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia obowiązku utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ gminy jest zobowiązany do wydania regulaminu, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Przykład praktyczny

Witam serdecznie, to mój pierwszy post (oprócz konkursowego), mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Mam dylemat, mój dom stoi w tzw. strefie zamieszkania. W takiej strefie nie ma wyznaczonych chodników. Podobno. Tak słyszałem od znajomego strażnika miejskiego.

Skoro więc nie ma chodników, a mało tego, tuż obok znajdują się miejsca wyznaczone do parkowania, to, z tego co sobie wyczytałem w Internecie, nie muszę odśnieżać terenu przylegającego do nieruchomości. Pewności jednak nie mam. Czy ktoś ma pewną wiedzę na ten temat? Właściciel nieruchomości w strefie zamieszkania jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

 

W sytuacji, kiedy chodnik jest nieodśnieżony i pieszy poślizgnie się na nim, łamiąc nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Warto wiedzieć, że Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi. Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on wtedy odśnieża. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. Kara za nieodśnieżanie Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Z orzecznictwa Nie można nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości chodników. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że zapisanie takiego obowiązku w uchwale dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach II SA/Gl 1151/14

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez "uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych". Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania Z orzecznictwa Jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządcy drogi, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 k.c. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gliwicach V ACa 477/14

Żaden przepis prawa nie przewiduje odpowiedzialności absolutnej zarządcy drogi za skutki wypadku na zarządzanej przez niego drodze. Jego odpowiedzialność nie jest też oparta na zasadzie ryzyka, a więc za sam skutek, stąd uzasadnione jest twierdzenie, że oparta jest ona na art. 415 k.c., który stanowi, iż: "kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia." Podobnie, jeśli chodzi o odpowiedzialność właściciela nieruchomości za porządek na przylegającym do niej chodniku. Odpowiedzialność z ww. przepisu opiera się na zasadzie winy, a więc działanie sprawcy szkody (zarządcy drogi czy też właściciela nieruchomości przyległej) musi być zawinione.

Może ono polegać na podjęciu określonego działania, jak i na jego zaniechaniu (w przypadku gdy istnieje obowiązek działania). Do powstania odpowiedzialności deliktowej konieczne jest kumulatywne spełnienie trzech jej przesłanek, a mianowicie: 1) zdarzenia szkodzącego polegającego na zawinionym działaniu lub zaniechaniu 2) powstanie szkody 3) istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Zdarzeniem jest czyn zawiniony, który jest zarazem bezprawny, z kolei bezprawność pojmuje się jako niezgodność zachowania się sprawcy z porządkiem prawnym lub z zasadami współżycia społecznego. Natomiast wina jest pojęciem odnoszącym się do sfery zjawisk psychofizycznych sprawcy i dlatego określa się ją mianem podmiotowej strony czynu. Na gruncie prawa cywilnego winę rozumie się jako naganną decyzję człowieka odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu. Powstanie szkody to doznanie wszelkiego uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Co do związku przyczynowego to powszechnie uznaje się, że związek taki występuje, jeżeli pomiędzy zdarzeniem stanowiącym źródło i przesłankę sprawczą wynikłej z niego szkody występuje normalny adekwatny zbieg następstw.

Podstawa prawna:

Ustawa o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm.) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

wtorek, 12 stycznia 2016, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

  • ZUS ustala szkodliwe warunki pracy

    Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2015 r. (I OSK 3032/13)stwierdził , że WYROK Pracownik, który chce, by jego praca była uznana za wykonywaną w

  • Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

    W świetle art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu

  • Klauzule wykonalności

    Akt ma uporządkować zagadnienia związane z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym. Jego podstawowym celem jest przesądzenie, w jaki spo