KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Blog > Komentarze do wpisu
WSA: nawet stary budynek musi spełniać aktualne przepisy przeciwpożarowe
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych. W myśl art. 3 ust. 1 tej ustawy właściciel domu jednorodzinnego korzystający ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

niedziela, 07 lutego 2016, przemyslaw_gogojewicz

Polecane wpisy

  • Roboty budowalane bez pozwolenia

    W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, nie wydaje się pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji odmowa wydania

  • ZUS ustala szkodliwe warunki pracy

    Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2015 r. (I OSK 3032/13)stwierdził , że WYROK Pracownik, który chce, by jego praca była uznana za wykonywaną w

  • Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

    W świetle art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu

Komentarze
2017/10/17 11:42:20
Jeśli ktoś szuka dobrej kancelarii, mogę polecić www.kacprzak.pl
-
2017/10/18 08:29:45
Tak się cieszę, ze trafiłem na kancelarię www.gg-legal.pl. Mają bardzo profesjonalne podejście do klienta.