KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Kategorie: Wszystkie | O autorze
RSS
niedziela, 07 lutego 2016
WSA: nawet stary budynek musi spełniać aktualne przepisy przeciwpożarowe
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

22:05, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (3) »
wtorek, 12 stycznia 2016
Odśnieżanie chodników, ulic, placów i posesji prywatnych
Zgodnie z art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ustawy o drogach publicznych obowiązek utrzymania w czystości nawierzchni chodników przy każdej kategorii drogi publicznej, także położonej w mieście i niebędącej autostradą, ani drogą ekspresową spoczywa na zarządcy tej drogi (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1999 r. I CKN 1005/97, nie publ.). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości.

12:08, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 maja 2015
Roboty budowalane bez pozwolenia

W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, nie wydaje się pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji odmowa wydania pozwolenia nie należy do uznania organu, ale jest jego obowiązkiem mającym umocowanie w normie prawa materialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1422/14.

15:06, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
wtorek, 27 stycznia 2015
ZUS ustala szkodliwe warunki pracy
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2015 r. (I OSK 3032/13)stwierdził , że WYROK Pracownik, który chce, by jego praca była uznana za wykonywaną w szczególnych warunkach, powinien się zwrócić do ZUS, a nie do Państwowej Inspekcji Pracy.

11:59, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 22 września 2014
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

W świetle art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

W szczególności dotyczy to następującego mienia: – pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności klientów bądź pracowników, – sprzętu, narzędzi lub podobnych przedmiotów znajdujących się w zakładzie pracy, – środków ochrony indywidualnej, – odzieży i obuwia roboczego wydanych przez pracodawcę.

Koniecznym elementem odpowiedzialności pracownika w omawianym przypadku jest wina, którą się domniemuje (odmiennie niż przy podstawowych zasadach odpowiedzialności za mienie, zgodnie z art. 114 i n. Kodeksu pracy, na pracodawcy nie spoczywa ciężar udowodnienia pracownikowi winy w spowodowaniu szkody).

W związku z tym pracownik, aby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, musi wykazać, że szkoda powstała w całości lub w części z przyczyn od nich niezależnych (art. 124 § 3 Kodeksu pracy). Najpierw jednak pracodawca ma „wcześniejszy” obowiązek wykazania szkody oraz konkretnych uchybień pracownika odpowiedzialnego za mienie powierzone, jak również związku przyczynowego między tymi uchybieniami a powstałą szkodą. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r. (I PKN 564/97), w świetle art. 18 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest w drodze umowy modyfikowanie na niekorzyść pracownika zasady, że pracodawca w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone obowiązany jest udowodnić wyrządzenie przez pracownika szkody w tym mieniu i jej wysokość.

14:01, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 marca 2014
Klauzule wykonalności

 Akt ma uporządkować zagadnienia związane z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym. Jego podstawowym celem jest przesądzenie, w jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności oraz jaką postać przybiera postanowienie w tym przedmiocie. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 kpc w nowym brzmieniu), uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, że uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. Akt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r. (P 28/2008), w którym Trybunał zakwestionował § 182 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jedynie ze względu na przekroczenie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego regulującego działalność administracyjną sądów, w tym m.in. wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w sądach oraz toku czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów. Więcej o wyroku w Aktualnościach z 23 listopada 2010 r. Przyjęte w nowelizacji rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie w przypadku tytułów egzekucyjnych będących orzeczeniami sądu lub referendarza sądowego (nie wyłączając orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym) albo ugodami zawartymi przed sądem. Utrzymany zostanie jednakże wyjątek dotyczący nadawania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko osobom, które nie zostały wymienione w tytule egzekucyjnym (§ 41 dodawany w art. 783 kpc). Chodzi tu np. o sytuację, gdy tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a klauzula ma być nadana przeciwko wspólnikom takich spółek, bądź też gdy według tytułu egzekucyjnego dłużnikiem jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego. W tego typu wypadkach wymagane będzie nadal wydanie osobnego postanowienia. Ponadto nowelizacja obejmuje kwestie treści, jaką powinno mieć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, umieszczenia samej klauzuli na tytule egzekucyjnym oraz jej brzmienia (art. 783 § 1-2). Wyraźnie uregulowany został również problem wykonalności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, a także uwidocznienia prawa do uzyskania zwrotu kosztów w klauzuli, jeżeli nadano ją w formie uproszczonej (dodawany art. 7941). Po wejściu w życie ustawy przyjęte przepisy będą też szczegółowo regulować problematykę doręczeń w postępowaniu klauzulowym oraz biegu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności (odpowiednio art. 7941 i art. 795 § 2 i 3 w nowym brzmieniu). Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

11:18, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (10) »
piątek, 18 października 2013
Do pracy w szczególnych warunkach można zaliczyć czas służby wojskowej

Zatrudniony w szczególnych warunkach, który w latach 1967-1974 dostał powołanie do wojska, może doliczyć dwa lata służby do stażu pracy niezbędnego mu do wcześniejszej emerytury - stwierdził SN 16 października br. Chodzi o uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (II UZP 6/2013).

10:17, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (21) »
wtorek, 30 lipca 2013
Miesiąc urlopu dla drugiego rodzica

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. W 36-miesięcznym urlopie wychowawczym zostanie wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka - wynika z noweli uchwalonej przez Sejm na 46. posiedzeniu. W myśl zmian ponadto z trzech do czterech miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka.

Pojawi się także możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części - obecnie możliwe są cztery. Nowelizacja określa też przypadki, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy. Chodzi o sytuacje, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Nowelizacja usuwa też niekorzystny przepis mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy. Wówczas urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym. Ponadto długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

10:11, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (13) »
środa, 22 maja 2013
Internetowa rejestracja wizyt

Systemy teleinformatyczne świadczeniodawców, w zakresie swojej minimalnej funkcjonalności powinny zapewniać m.in. następujące usługi: automatycznego wyszukania wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji; monitorowania przez świadczeniobiorcę statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia; powiadamiania świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty; przeglądu i wydruku przez świadczeniobiorcę zaplanowanych przez niego wizyt.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. 2013 poz. 516) weszło w życie 14 maja br., z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 8, który zacznie obowiązywać 1 marca 2014 r.

08:45, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (10) »
czwartek, 11 kwietnia 2013
Fundusz socjalny

We wszystkich jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie tworzony na jednakowych, wynikających z ustawy, zasadach. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym jednostki tworzącej Fundusz.

Jednostka tworząca Fundusz przekazuje środki na rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. 2013 poz. 387), które weszło w życie 6 kwietnia 2013 r.

13:55, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (6) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 25