KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Kategorie: Wszystkie | O autorze
RSS
czwartek, 07 marca 2013
Trzynastka w Budżetówce

Po urlopie macierzyńskim, matka zatrudniona w instytyucji państwowej, ma prawo do trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Wypłacona kwota ma być proporcjonalna do przepracowanego czasu.

Zasada ta ma dotyczyć także osób korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Powyższa regulacja to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 9 lipca 2012 r. (P 59/2011) uznał, że opieka nad dzieckiem nie może pozbawić prawa do wypłaty trzynastki.

10:35, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (6) »
wtorek, 19 lutego 2013
Waloryzacja

Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 99,9 (obniżenie o 0,1%).

Informację tę podał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. (M. P. 2013 poz. 77), który ukazał się 14 lutego br.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. wynosi 104,0%.

Poinformował o tym Minister Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. (M. P. 2013 poz. 78).

 

10:34, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 28 stycznia 2013
ZUS IWA za 2012 r. do końca stycznia

31 stycznia 2013 r. upływa termin na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA za rok 2012.

Obowiązek ten dotyczy płatników składek spełniających następujące kryteria:

– zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2012 r. do ubezpieczenia średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,

– byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2013 r.,

– byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2012 r.

Informację ZUS IWA należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn.zm.),

w formie: – papierowej lub – wydruku z oprogramowania interfejsowego do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.

Podstawa prawna:

art. 31 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.); rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn.zm.).

14:18, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 21 stycznia 2013
Transfuzja krwi - odpowiedzialność lekarska

Przepisy dotyczące leczenia krwią zawiera rozporządzenie, które weszło w życie 19 stycznia 2013. Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2013 poz. 5).

Akt dotyczy leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Określa przede wszystkim: zadania kierownika podmiotu, ordynatora oddziału lub innej osoby kierującej jednostką lub komórką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu , lekarzy i pielęgniarek (położnych); sposób powoływania banku krwi w podmiocie leczniczym oraz jego lokalizację i organizację pracy; sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi w podmiocie leczniczym oraz nad stosowaniem leczenia krwią i jej składnikami w tym podmiocie.

Lekarz obecnie jest odpowiedzialny

-za ustalenie wskazań do przetoczenia;

-identyfikację biorcy,

-kontrolę dokumentacji medycznej przed przetoczeniem;

-zabieg przetoczenia; -prawidłowe udokumentowanie zabiegu przetoczenia;

-sporządzanie raportów o nie przewidzialnych zdarzeniach związanych z przetoczeniem krwi. Ponadto kierownik podmiotu leczniczego wyznaczy lekarza specjalistę w dziedzinie transfuzjologii klinicznej jako lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią.

Kierownik placówki, w której krew i jej składniki są przetaczane w więcej niż czterech jednostkach lub komórkach organizacyjnych, powoła komitet transfuzjologiczny, w celu: -rozwiązywania problemów dotyczących leczenia krwią i jej składnikami;

-rozwiązywania problemów związanych z gospodarką krwią;

-sprawowania nadzoru nad leczeniem krwią i jej składnikami.

W jego skład wejdą:

-ordynatorzy lub inne osoby kierujące jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których często przetacza się krew, lub ich zastępcy;

- lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią;

-anestezjolog;

-kierownik pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej;

-pielęgniarka (położna) dokonująca przetoczeń;

-kierownik banku krwi.

Akt określa też szczegółowo organizację: leczenia krwią, banku krwi, pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Zawiera ponadto regulacje odnoszące się do czuwania nad bezpieczeństwem krwi.

W przepisach przejściowych zapisano z kolei, że do 31 grudnia 2015 r. na stanowisku kierownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej może być zatrudniona: -osoba zatrudniona na tym stanowisku w dniu wejścia w życie rozporządzenia nieposiadająca kwalifikacji, o których mowa w § 28 ust. 1 i 2 (czyli w przypadku diagnosty laboratoryjnego

- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;

- lekarz powinien być specjalistą w dziedzinie transfuzjologii klinicznej; kierownik musi też posiadać odpowiednie zaświadczenie oraz co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych), lub diagnosta laboratoryjny posiadający co najmniej specjalizację I stopnia z diagnostyki laboratoryjnej lub analityki klinicznej oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań serologicznych

- pod warunkiem, że osoba taka posiada zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań i autoryzacji wyników.

18:49, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (4) »
piątek, 11 stycznia 2013
Zatrudnianie niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 29) zostało opublikowane 9 stycznia i wejdzie w życie 24 stycznia 2013 r. Potrzeba wydania nowego aktu w tej sprawie wiąże się z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986), która zobowiązała ministra właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do uregulowania w drodze rozporządzenia, trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5 ustawy, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.

 

Określono też wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON oraz wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Są one zawarte w: - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2013 poz. 32) - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 33).

12:53, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (5) »
czwartek, 10 stycznia 2013
Firmy będzie można zwolnić z kosztów

W postępowaniu upadłościowym dłużników prowadzących działalność gospodarczą będzie można zwolnić z kosztów sądowych na zasadach ogólnych. Taką regulację wprowadza przyjęty na posiedzeniu RM 8 stycznia br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie wniosek o zwolnienie z kosztów sadowych w postępowaniu upadłościowym mogą złożyć tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przewidywane rozwiązanie dostosowuje Prawo upadłościowe i naprawcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. (P 11/2010). TK uznał w nim, że wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika z opłaty sądowej narusza konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał podkreślił, że to sąd w każdym przypadku powinien ocenić, czy dłużnik jest w stanie ponieść koszty sądowe.

11:27, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (5) »
wtorek, 18 grudnia 2012
Biblioteka w podmiocie leczniczym

W podmiocie leczniczym może działać albo biblioteka utworzona przez ten podmiot lub jej punkt biblioteczny, albo filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej. Filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej działa na podstawie porozumienia zawartego przez podmiot z biblioteką. Z biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego mogą korzystać również pracownicy podmiotu leczniczego. Dla punktów bibliotecznych utworzonych w oddziałach chorób zakaźnych wydziela się materiały biblioteczne. Podmiot leczniczy, który utworzył bibliotekę, może, na podstawie porozumienia zawartego z biblioteką publiczną, współdziałać w wykonywaniu obsługi bibliotecznej pacjentów.

Obsługę biblioteczną pacjentów podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą wyłącznie w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej „podmiotem leczniczym”, realizuje:

1) biblioteka utworzona przez podmiot leczniczy lub punkt biblioteczny takiej biblioteki albo

2) filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej,

Na podstawie porozumienia zawartego przez podmiot leczniczy z tą biblioteką porozumienie, określa:

1) organizację filii lub punktu bibliotecznego;

2) warunki lokalowe oraz wyposażenie filii lub punktu bibliotecznego;

3) zaopatrzenie filii lub punktu bibliotecznego w materiały biblioteczne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. 2012 poz. 1406)

10:45, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
czwartek, 15 listopada 2012
Zobowiązanie małżonka wyłącznie winnego rozwodu do alimentowania małżonka niewinnego.

Wynika to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2012 r. (SK 27/2012), w którym orzekł on, że: - art. 60 § 2 kro jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji. - art. 60 § 3 w związku z art. 60 § 2 powyższej ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na skutek upływu czasu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. W pozostałym zakresie TK umorzył postępowanie. Kwestionowane przepisy dotyczą tzw. rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego między małżonkami. Polega on na nałożeniu na małżonka wyłącznie winnego rozkładowi małżeństwa obowiązku przyczyniania się w odpowiednim stopniu do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli na skutek rozwodu jego sytuacja majątkowa się pogorszy. Skarżący zarzucił, że te regulacje nie zawierają precyzyjnych przesłanek obowiązku alimentacyjnego przez co brak możliwości ustalania jednolitej wykładni, ponadto jest to nadmierna ingerencja w prawa majątkowe małżonka zobowiązanego do alimentacji. TK nie podzielił tych zarzutów. Uznał on, że wina w rozkładzie pożycia jest uzasadnioną przesłanką przyznawania alimentów. Rozwiązanie to jest zgodne z zasadami prawa rodzinnego oraz konstytucyjną ochroną i opieką państwa nad małżeństwem, zasługuje też na aprobatę z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ponadto małżonek zobowiązany ma przyczyniać się jedynie do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb uprawnionego, a alimenty mogą być przyznawane tylko wtedy, gdy pogorszenie sytuacji majątkowej drugiego małżonka jest istotne i jest bezpośrednim skutkiem rozwodu. Jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, zobowiązany może wnosić o zmianę orzeczenia w tym zakresie. Sędziowie Trybunału zwrócili też uwagę, że brak ograniczeń czasowych rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego jest racjonalną konsekwencję założeń ustrojodawcy dotyczących małżeństwa. Zawierając związek małżeński podejmuje się dobrowolnie zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rodziny, które w założeniu ma trwać dożywotnio. Rozwód z winy leżącej tylko po jednej ze stron powoduje przerwanie takich relacji. Najbardziej widoczne konsekwencje takiej sytuacji występują w przypadku, gdy małżonek uprawniony poświęcił swoją karierę zawodową dla dobra rodziny, gdyż pogorszenie jego sytuacji majątkowej będzie miało najczęściej charakter trwały i nieodwracalny.

11:08, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
środa, 31 października 2012
Zabawki

Zabawki i ich części i umocowanie muszą posiadać wymaganą wytrzymałość mechaniczną i, jeśli jest to konieczne, taką stabilność, aby obciążenia, którym są poddawane podczas używania, nie powodowały ich łamania lub odkształcenia się, które mogłyby spowodować powstanie u użytkownika ryzyka urazu lub obrażeń fizycznych. Taka regulacja wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. 2012 poz. 1186), które zostało opublikowane 29 października br. i wejdzie w życie 13 listopada 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wejdzie w życie 20 lipca 2013 r. Zmienia ono również dopuszczalny poziom migracji niektórych pierwiastków z zabawek lub ich części. Przepisy tego aktu wdrażają dyrektywę Komisji 2012/7/UE z dnia 2 marca 2012 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek.

12:10, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
czwartek, 18 października 2012
Święto w dzień wolny obniża wymiar czasu pracy
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 października 2012 r. (K 27/2011).

14:18, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 25