KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Kategorie: Wszystkie | O autorze
RSS
czwartek, 06 września 2012
Budżet 2013
Projekt budżetu państwa na przyszły rok zakłada dochody państwa na poziomie 299.185. 300 tys. zł, wydatki niższe niż 334.787. 300 tys. zł, a deficyt poniżej 35.602.000 tys. zł. Rada Ministrów przyjęła go na posiedzeniu 4 września br. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody - 81.403.652 tys. zł tys. zł i wydatki - 75.249.104 tys. zł (nadwyżka to 6.154.548 tys. zł). Na potrzeby projektu przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: realny wzrost PKB o 2,2% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,7%.

09:38, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
wtorek, 04 września 2012
Spółdzielnia zasiedzi grunt na zasadach ogólnych

3 września br. ukazała się ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2012, poz. 989), zgodnie z którą spółdzielnia będzie mogła stać się właścicielem gruntu np. przez zasiedzenie, jeśli spełni warunki określone dla tej instytucji prawa cywilnego. Ustawa przewiduje uchylenie przepisu, który umożliwiał spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na cudzym gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przy pomocy rozwiązań quasi zasiedzeniowych, czyli odmiennych od tych z kodeksu cywilnego, co zostało zakwestionowane przez TK. W miejsce uchylanych uregulowań wejdą normy ogólne, w tym art. 76 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, będący podstawą podziału hipoteki obciążającej nieruchomość, z której wyodrębniono lokal bądź wydzielono odrębną nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. Przepis ten zabezpiecza zarówno interesy wierzycieli hipotecznych jak i osób uprawnionych z tytułu własności lokalu czy też nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, jako że tego pierwszego nie pozbawia możliwości zaspokojenia się, a właścicieli lokali lub domów chroni przed dalej idącymi żądaniami niż związane z realizacją przypadającej na nich części hipoteki.

18:38, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
środa, 22 sierpnia 2012
Nowe zasady dot. urlopów wychowawczych
Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmienić się mają niektóre regulacje odnoszące się do urlopu wychowawczego.

12:40, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 27 lipca 2012
BHP Pracownika

Z dniem 26 lipca br. zmieniły się reguły wyznaczania poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne. Nowe wytyczne w tej kwestii określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. 2012 poz. 787), które wczoraj weszło w życie. Pracodawca musi ustalić poziom promieniowania na podstawie pomiarów, wykonywanych zgodnie z przepisami w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a następnie wyznaczyć poziom ekspozycji w sposób określony we wspomnianym załączniku. Pracodawca posiadający charakterystykę techniczną źródła promieniowania, umożliwiającą określenie odpowiednich parametrów promieniowania optycznego bez wykonywania badań i pomiarów w środowisku pracy: 1) ocenia poziom promieniowania na podstawie: a) danych od producenta źródła promieniowania, zawierających wyniki pomiarów emitowanych poziomów promieniowania, lub b) obliczeń odpowiednich parametrów promieniowania na stanowisku pracy, gdy takie obliczenia można wykonać, opierając się na znajomości praw i reguł dotyczących promieniowania optycznego; 2) wyznacza poziom ekspozycji na podstawie oceny poziomu promieniowania, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia; 3) powtarza wyznaczanie poziomu ekspozycji każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym lub warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na poziom promieniowania lub ekspozycji, albo wystąpiły inne okoliczności, które uzasadniają jego ponowne wyznaczenie; 4) dokumentuje wyniki oceny poziomu ekspozycji, 5) na podstawie wyników oceny poziomu ekspozycji, dokonuje wpisu dotyczącego promieniowania optycznego do rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, prowadzonego na podstawie przepisów w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ponadto warto wiedzieć: Monitor ekranowy powinien wyświetlać wyraźne i czytelne znaki. Monitor musi mieć możliwość regulacji pochylenia ekranu oraz dostosowywania jaskrawości i kontrastu do oświetlenia. Ekran powinien być pokryty warstwą anty-odbiciową. Może też być założony odpowiedni filtr. Ustawienie monitora musi być takie, aby ograniczyć odbicia światła lub olśnienie. Klawiatura, która powinna stanowić odrębny element wyposażenia stanowiska, ma być ergonomiczna, matowa, a znaki na niej kontrastowe, czytelne. Musi posiadać regulację kąta nachylenia. Stół, biurko, na którym postawiony będzie sprzęt, musi umożliwiać swobodne ustawienie poszczególnych elementów. Powinien jednocześnie zapewniać wykonywanie innych czynności związanych z rodzajem pracy. Oczywiście jegp wysokość też musi być odpowiednio dobrana, tak aby nie było konieczności przyjmowania wymuszonej pozycji ciała. Monitor musi stać na wysokości odpowiedniej dla oczu pracownika, jak również w odległości od 400 do 750 milimetrów od niego. Blat stołu powinien być matowy, żeby nie powodował odblasków. Jeżeli rodzaj pracy wymaga korzystania z dokumentów, stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty. Musi on mieć regulację wysokości, pochylenia i odległości od pracownika. Powinien się znajdować przed pracownikiem - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu. Kolejnym elementem wyposażenia stanowiska pracy jest krzesło (fotel). Musi ono zapewniać dostateczną stabilność, wygodną pozycję ciała oraz swobodę ruchów. Powinna też być możliwość regulacji wysokości siedziska, oparcia oraz jego pochylenia. Wszystkie elementy regulacji muszą być łatwo dostępne, proste w obsłudze. Powinny być tak usytuowane, aby dostęp do nich był możliwy w pozycji siedzącej. W przypadku nowych miejsc pracy takie meble muszą być wyposażone w podłokietniki oraz możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni. Jeśli zachodzi taka konieczność, należy pracownikowi dostarczyć podnóżek. Stanowisko pracy wyposażone w monitor musi być usytuowane tak, aby pracownik miał do niego swobodny dostęp. W przypadku sąsiadujących ekranów odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 0,6 metra. Natomiast między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 metra. W wymienionym rozporządzeniu poruszona jest też sprawa warunków, jakim powinno odpowiadać oświetlenie. Przede wszystkim musi wykluczać lub ograniczać zjawisko olśnienia, zapewniając przy tym odpowiedni poziom natężenia światła. Najlepsze byłoby oświetlenie naturalne. W przypadku stosowania oprogramowania musi być ono łatwe w użyciu. Powinno odpowiadać zadaniom przewidzianym do wykonania. Musi być dostosowane do doświadczenia i wiedzy pracownika. Oczywiście przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być brane pod uwagę zasady ergonomii. Samo pomieszczenie przeznaczone do pracy z monitorami ekranowymi powinno spełniać ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo trzeba pamiętać, iż wilgotność względna w pomieszczeniu nie powinna być mniejsza niż 40 procent.

09:55, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 01 lipca 2012
Opieka nad uzależnionymi
Podmioty lecznicze wykonujące świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi realizować będą m.in.: działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej, programy psychoterapii uzależnień, indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla uzależnionych i ich rodzin.

19:29, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 18 czerwca 2012
Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, składa się w terminie do 30 czerwca 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do tego świadczenia stała się ostateczna.

Taka regulacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 2012 poz. 641), które zostało opublikowane i weszło w życie 8 czerwca 2012 r.

Dodatkowa pomoc finansowa, o której mowa, jest kierowana do matek, ojców lub faktycznych opiekunów niepełnosprawnego dziecka, a jej kwota wynosi 100 zł miesięcznie.

14:26, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 maja 2012
Opłaty komornicze stosuje się również do starszych egzekucji

Przepis art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi - niezależnie od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego - podstawę wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 1 lub ust. 2. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 maja 2012 r. III CZP 17/2012 Ze wskazaną wyżej datą wszedł w życie przepis art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który pozwolił dłużnikowi występować z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Jednak w nowelizacji nie zawarto przepisów przejściowych, stąd pojawiły się rozbieżności w ocenie, czy stosować ten przepis do egzekucji wszczętych wcześniej, a jeszcze niezakończonych. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę kwestię wydając pomyślną dla dłużników uchwałę.

15:14, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
wtorek, 01 maja 2012
Timesharing w polskim prawie

Prawo do korzystania z rzeczy, a przede wszystkim z nieruchomości (np. ośrodka turystycznego, hotelu, pensjonatu, apartamentu) w określonych, regularnie powtarzających się odstępach czasu w każdym roku - czyli popularnie zwany timesharing - doczekał się regulacji ustawowej. Tego rodzaju prawo wiąże się z branżą turystyczną i jest wykorzystywane do nabywania prawa korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. Ustawa o timeshare określa zasady i tryb zawierania między przedsiębiorcą a konsumentem umów timeshare; umów o długoterminowy produkt wakacyjny; umów pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oraz umów o uczestnictwo w systemie wymiany. Reguluje także zasady ochrony konsumentów, z którymi przedsiębiorcy zawierają takie umowy, prawa i obowiązki stron oraz skutki odstąpienia przez konsumenta od kontraktu. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230 poz. 1370)

23:01, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (5) »
środa, 25 kwietnia 2012
Bez NIP
W związku z likwidacją obowiązku posługiwania się numerem NIP w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zaktualizowano zakres danych zawartych we wniosku o jednorazowe odszkodowanie, składanym przez członków rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

11:02, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 kwietnia 2012
Praca do 67 rok życia

Rząd zdecydował, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny, docelowo do 67 lat. Zgodnie z przyjętą propozycją wiek emerytalny będzie wydłużany od 1 stycznia 2013 r. Z każdym kolejnym rokiem będziemy pracować dłużej - docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Nowe regulacje mają objąć kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Furtką dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego 67 lat ma być emerytura częściowa. Kobiety będą mogły skorzystać z tej możliwości po ukończeniu 62 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Warunkiem będzie odpowiedni staż ubezpieczeniowy: dla kobiet co najmniej 35 lat, dla mężczyzn co najmniej 40 lat. Do stażu zostaną wliczone okresy składkowe (okres ubezpieczenia, czyli np. praca na podstawie umowy o pracę, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego) i nieskładkowe (np. okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego). Prawo do częściowej emerytury rolniczej zyskają również rolnicy. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wymaga również zrównania okresu składkowego i nieskładkowego, który warunkuje prawo do podwyższenia świadczenia emerytalnego do kwoty emerytury minimalnej. Dlatego zaproponowano stopniowe podwyższanie z 20 do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego, uprawniającego kobiety do otrzymywania emerytury minimalnej. Docelowy staż na poziomie 25 lat, uprawniający kobiety do wypłaty emerytury minimalnej, zostanie osiągnięty po 31 grudnia 2021 r. Z projektu wynika, że emerytura częściowa będzie wynosiła 50% pełnej kwoty emerytury z FUS i nie będzie podwyższana do kwoty najniższej emerytury. Będzie wypłacana bez względu na wysokość osiąganych dochodów z pracy i bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Pobrane świadczenie zostanie odliczone od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Nowe regulacje dotyczą też systemu emerytalnego rolników oraz przechodzenia w stan spoczynku prokuratorów i sędziów. Grupy te będą mogły skorzystać ze swoich uprawnień do końca 2017 r. Zmianom nie ulegnie wiek uprawniający do świadczeń o charakterze wygasającym, tj. do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Nie zmienią się również warunki nabywania prawa do świadczeń przedemerytalnych. W związku z podwyższeniem wieku emerytalnego modyfikacji ulegnie również rządowy program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, który zawiera pakiet działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50-tego roku życia w Polsce. Rząd zapowiada, że dla osób w wieku 60+ zostanie przygotowany oddzielny program działań prozatrudnieniowych, podejmowanych w celu zachęcenia do pracy pracowników powyżej 60. roku życia i umożliwienia im pozostania na rynku pracy oraz wspierania równości płci na rynku pracy. Zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi nadal będą nabywać prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, ale zmieniono długość stażu służby i wiek przejścia na emeryturę. Zmiany obejmą osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od początku 2013 r. Na emeryturę będzie mogła przejść osoba, która ukończy 55 lat i przepracuje 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych nie zależy od wieku, wystarczy jedynie 15 lat stażu pracy. Nowa emerytura ma wynosić 60% podstawy jej wymiaru po 25 latach służby i wzrastać o 3% za każdy kolejny rok służby, ale maksymalnie do 75% podstawy. Świadczenie będzie można podwyższać o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Podstawą wymiaru będzie średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Uprawniony będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia. Projekt nie przewiduje łączenia emerytury z rentą. W projekcie uwzględniono też sytuację, gdy zainteresowany - w dniu zwolnienia ze służby - przepracował 25 lat, ale nie ukończył 55 lat. W takim przypadku będzie on mógł nabyć prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, ale pod warunkiem, że zwolnienie ze służby nastąpiło nie z jego winy, a przyczyną była np. likwidacja jednostki organizacyjnej, jej reorganizacja połączona z redukcją etatów, a także orzeczenie o trwałej niezdolności do służby. Osoby pozostające w służbie w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą mogły wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na obowiązujących (starych) zasadach, czy na nowych.

14:01, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 25