KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Kategorie: Wszystkie | O autorze
RSS
poniedziałek, 23 kwietnia 2012
Interpretacje ZUS
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć przedsiębiorca.

09:31, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 kwietnia 2012
25% obrotu Agencji Pracy Tymczasowej
ZUS wymaga, by firma wykazała, że obroty krajowe wynoszą minimum 25% obrotów globalnych firmy. Jeśli obroty te nie wynoszą 25%, stwierdzany jest brak spełnienia przesłanki działalności godnej odnotowania i w konsekwencji następuje odmowa poświadczenia druków A1 dla pracowników.

15:14, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
środa, 11 kwietnia 2012
Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy to przede wszystkim pewien typ komunikacji, słowa, miny, plotki, trzaskanie drzwiami, ciskanie dokumentami, izolowanie ofiary od innych. Takie zachowania bywają wyjątkowo destrukcyjne i sprawiają ból nie mniejszy niż atak fizyczny. Co więcej, agresja fizyczna jest dość jednoznacznie zdefiniowana jako niewłaściwa, a wyrafinowane złośliwości nie zawsze dają się trafnie rozpoznać i - co za tym idzie - potępić. Podczas gdy fizyczny atak jest zjawiskiem prostym do interpretacji i w cywilizowanym świecie powszechnie uznanym za niedopuszczalny, złośliwa komunikacja może być miesiącami maskowana i tolerowana na przykład jako forma dyscyplinowania leniwych pracowników. Celem art. 94(3) § 1 k.p. jest wskazanie, że zapobieganie mobbingowi stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy. O tym, że ustawodawca uznał przeciwdziałanie mobbingowi za jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, świadczy usytuowanie przepisów dotyczących mobbingu w rozdziale 1 działu czwartego Kodeksu pracy dotyczącym podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę jest zdefiniowany wprost w art. 94(3) § 1 k.p. Nie oznacza to jednak odrzucenia koncepcji, iż przeciwdziałanie mobbingowi mieści się też w pojęciu przestrzegania zasad współżycia społecznego (art. 8 k.p.). A.M. Świątkowski podkreśla, że art. 943 k.p. traktuje o zjawisku niemającym polskiej nazwy. Przepis ten zobowiązuje pracodawcę do podjęcia działań, które w zasadzie powinny mieścić się w obowiązku wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 94 pkt 10 k.p.). Nie negując obowiązków pracodawcy określonych w art. 94 k.p., a wśród nich tych, które dotyczą przestrzegania zasad współżycia społecznego, koncepcja zaliczenia do nich także przeciwdziałania mobbingowi, bez potrzeby odrębnej regulacji, nie wydaje się słuszna ze względu na specyfikę mobbingu i jego destrukcyjne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Aczkolwiek poza dyskusją pozostaje, iż mobbing jest naruszeniem prawa pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to jednak zapobieganie mobbingowi, ochrona pracowników przed przemocą psychiczną wymaga szerszych działań niż te obejmujące zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których stanowi art. 94 pkt 4 k.p.

22:11, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
wtorek, 07 lutego 2012
Praca w szczególnych warunkach
Zgodnie z § 4. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: -osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, -ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

11:19, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 stycznia 2012
Spółka zależna
Czy spółka będąca w likwidacji może powołać spółkę zależną?

14:57, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 grudnia 2011
Kredyt Konsumencki
za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo bankowe, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument zobowiązany jest do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument - do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

09:56, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 listopada 2011
Świadectwo pracy
Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w dniu, w którym nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

09:19, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
sobota, 19 listopada 2011
Lekarz niezdolny do pracy
Komisję orzekającą w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, powołuje właściwa okręgowa rada lekarska w drodze uchwały.

17:40, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
sobota, 15 października 2011
Składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki do dzieci
Od 1 października państwo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki dzieci do lat 3, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej.

14:46, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
środa, 28 września 2011
Odpowiedzialność przewoźnika za podwykonawcę (przewoźnika zastępczego)
Przypadkiem szczególnym i stosunkowo często występującym zarówno w przewozie osób, jak i rzeczy jest powierzenie wykonania przewozu innym przewoźnikom (tzw. przewoźnikom zastępczym) przez tego, który zawarł umowę. Takie powierzenie może dotyczyć całego odcinka przewozu jak i określonej części.

16:05, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 25