KANCELARIA USŁUG PRAWNYCH
Kategorie: Wszystkie | O autorze
RSS
środa, 14 września 2011
Zakres odszkodowania
Co do zakresu odszkodowania, to zamyka się ono w granicach tzw. negatywnego interesu umowy (wyrok SN z 24 marca 1998 r., I CKN 562/97, takze umowy przedwstępnej (obejmuje zatem również koszty zawarcia tej umowy.

09:48, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 sierpnia 2011
Naczelny lekarz uzdrowiska

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym obejmuje: 

1) nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przez kontrolę i ocenę: 
a) zgodności rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z rodzajem i zakresem świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w statucie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zwanym dalej „statutem”
b) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
c) kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych; 
2) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego; 
3) kontrolę wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej określonych w statucie, oraz sprawdzanie dokumentacji dotyczącej terminów konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa aparatury lub sprzętu medycznego; 
4) kontrolę warunków zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. 
 Szczegółowy zakres zadań naczelnego lekarza uzdrowiska obejmuje: 
 
1) występowanie do konsultantów krajowych lub wojewódzkich o opinie w sprawach związanych z lecznictwem uzdrowiskowym; 
2) monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 
3) inicjowanie porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie właściwego wykorzystania tych urządzeń; 
4) współdziałanie z komisją uzdrowiskową, Naczelny lekarz uzdrowiska ma obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi w zakresie spraw dotyczących: 
1) przestrzegania praw pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego; 
2) rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze swojego działania; 
3) utrzymania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego; 
4) organizacji szkoleń dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych; 
5) inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej; 
6) działań promocyjnych lecznictwa uzdrowiskowego; 
7) ochrony środowiska na obszarach ochrony uzdrowiskowej; 
8) zdrowia publicznego i promocji zdrowia. 
 
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIIA z dnia 29 lipca 2011 r.w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 Nr 161 poz. 976 )
12:04, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
środa, 24 sierpnia 2011
Pomieszczenia higienicznosanitarne dla pracownika
Zmianę przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173 poz. 1034).  
Rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian, jakie z dniem 15 listopada 2010 r. wprowadziła ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
W związku z rozszerzenim katalogu miejsc objętych zakazem palenia, nowela zniosła obowiązek wyodrębniania palarni. Teraz decyzja w sprawie wyznaczenia pomieszczenia, które będzie służyło palącym, należy do właściciela zakładu.
 
Akt opublikowano 22 sierpnia 2011 r. Wszedł w życie 4 września 2011 r.
09:49, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 14 lipca 2011
TK o rozwiązywaniu stosunku pracy w przypadku likwidacji
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu są zgodne z Konstytucją. 
Zróżnicowanie polegające na potraktowaniu pracowników w ten sposób, że jednym z nich pracodawca proponuje nowe warunki pracy lub płacy, a innym nie, nie narusza zasady równości i równego traktowania - stwierdził Trybunał Konstytucyjny, w odpowiedzi na połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zasad rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu. Rozprawa odbyła się 12 lipca 2011 r. 
Po rozpoznaniu sprawy, Trybunał orzekł, iż: 
1) art. 164 ust. 3 oraz art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
2) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw, 
3) art. 98 ust. 9, art. 99 ust. 9 oraz art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
są zgodne z art. 2, art. 24, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. 
Zakwestionowane przepisy określiły sposób wygasania stosunków pracy osób, którym po decyzji o likwidacji lub reorganizacji urzędu nie zostały zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo które odmówiły ich przyjęcia. W ocenie RPO regulacje te doprowadziły do zrównania instytucji wygaśnięcia stosunku pracy, przewidzianej w Kodeksie pracy z instytucją wygasania stosunków pracy wyłącznie z przyczyny wynikającej z reorganizacji urzędów administracji rządowej, a to umożliwiło pracodawcom swobodne zwalnianie pracowników, bez konieczności stosowania klauzuli generalnej zasadności wypowiadania stosunku pracy, a więc z naruszeniem standardów ochrony pracy wynikających z Konstytucji. 
TK nie podzielił stanowiska wnioskodawcy. Po przeanalizowaniu przepisów doszedł do wniosku, że określona w nich konstrukcja normatywna wygaśnięcia stosunków pracy nie może być oceniana jako zaskoczenie dla pracowników, których dotyczy. Regulacje te nie naruszają bezpieczeństwa prawnego pracowników, a przez to zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i prawa w stopniu uzasadniającym stwierdzenie niekonstytucyjności. Trybunał podkreślił też, że zróżnicowanie polegające na potraktowaniu pracowników w ten sposób, że jednym z nich pracodawca proponuje nowe warunki pracy lub płacy, a innym nie, nie narusza zasady równości i równego traktowania. Jest ono bowiem dopuszczalne ze względu na charakter i cel ustaw reformujących administracje publiczną, w których zawarte są zaskarżone przepisy.  
Rzecznik podniósł też, że zastosowane rozwiązania utrudniły możliwość merytorycznego badania przyczyn ustania stosunku pracy, a tym samym ograniczyły prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W odpowiedzi na ten zarzut Trybunał stwierdził, że ograniczenie zakresu kontroli sądowej oznacza ograniczenie prawa dostępu do sądu w zakresie badania przez sąd okoliczności związanych z ustaniem stosunku pracy. Jest to więc ograniczenie materialnoprawne dostępu do sądu. Jednakże takie ograniczenie wynika z istoty wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa, konstrukcji normatywnej dopuszczalnej na gruncie konstytucji.  Zaskarżone regulacje nie powodują natomiast formalnego ograniczenia prawa do sądu. 
12:03, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 16 czerwca 2011
staż ubezpieczeniowy
Osoby z długim stażem ubezpieczeniowym nie będą musiały udowadniać 5-letniego okresu ubezpieczenia, by zyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wystarczy, by kobieta posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy, a mężczyzna - 35-letni. 
Taką zmianę zaproponowała Minister Pracy i Polityki Społecznej, przedkładając projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2011 r. dokument został przyjęty przez Radę Ministrów. 
W projekcie zaproponowano dalsze zmiany dotyczące zasad przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe rozwiązania obejmą ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, czyli osób urodzonych po 1948 r., z wyjątkiem kobiet, które mają już wiek emerytalny (60 lat) i zamiast renty chcą otrzymywać świadczenie emerytalne. 
Proponowana zmiana polega na zniesieniu obowiązku udowodnienia przez osobę całkowicie niezdolną do pracy 5-letniego stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu. Warunkiem jest, by kobieta posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy, a mężczyzna - 35-letni okres składkowy. Na mocy nowych przepisów zacznie również funkcjonować nowy termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Chodzi tu o sytuację, w których zgłoszenie wniosku w obowiązującym dotąd terminie nie było możliwe ze względu na: późniejsze odnalezienie zwłok, późniejsze ich zidentyfikowanie bądź wystąpienie innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku. Przyjęto, że termin ten powinien wynosić 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku będzie trzeba dołączyć dokument potwierdzający wspomniane wyżej okoliczności (np. zaświadczenie z prokuratury lub policji).
10:52, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 06 maja 2011
Członkowstwo w związku zawodowym pracownika
W sprawach z zakresu prawa pracy związek zawodowy nie może wytoczyć powództwa na rzecz pracownika ani wstąpić do postępowania bez jego zgody (art. 462 w związku z art. 61 k.p.c.). Członkostwo w związku zawodowym lub podjęcie się przez ten związek obrony praw i interesów pracownika na jego wniosek (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, ( Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854) oznacza zgodę pracownika, chyba że sprzeciwi się on czynnościom procesowym związku zawodowego.

14:42, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
czwartek, 07 kwietnia 2011
Zezwolenie na sprzedaż leku
Nowy sposób ustalania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego) określa rozporządzenie, które obowiązuje od 6 kwietnia br. 
Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 61 poz. 314). 
Zapisano w nim też m.in., że jeśli podmiot odpowiedzialny wnioskuje jednocześnie o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w odniesieniu do produktów leczniczych różniących się: postacią - opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 70% opłaty za wniosek pojedynczy; mocą - opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 30% opłaty wniosek; postacią i mocą - opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 100% opłaty za złożenie pojedynczego wniosku. 

11:05, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
piątek, 18 marca 2011
Zakłady Pracy Chronionej

Od 16 marca 2011 r. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przez
zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
Zmiany dotyczą informacji: INF-W, INF-WZ. Nowe formularze zostały dołączone
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011
r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego
zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich
przedstawiania (Dz. U. Nr 44 poz. 232).
Informacje INF-W oraz INF-WZ mogą być przedstawiane w formie pisemnej lub
elektronicznej. Nowy wzór informacji INF-W powinien być stosowany począwszy
od informacji przedstawianych za pierwsze półrocze 2011 r

15:22, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 17 lutego 2011
hipoteka
Zasadą jest, że dłużnik odpowiada za dług całym swoim majątkiem, zarówno obecnym jak i przyszłym. Taka odpowiedzialność nie jest zawsze dla wierzyciela - z wielu powodów - wystarczająca. Aby temu zaradzić, prawo cywilne wypracowało system zabezpieczeń wierzytelności. Typową instytucją służącą zabezpieczeniu wierzytelności jest hipoteka.Hipotekę reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Jest ona ograniczonym prawem rzeczowym. Należy ona do tzw. zabezpieczeń rzeczowych. W przypadku hipoteki oznacza to, że wierzyciel może - jeżeli dłużnik nie chce lub nie jest w stanie spełnić wymagalnego zobowiązania pieniężnego - zaspokoić się zaspokoić z nieruchomości: 
1) z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami (z wyjątkiem tych, którym z mocy przepisu szczególnego przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu się przed wierzycielami hipotecznymi - chodzi o to, że wierzyciel hipoteczny korzysta z pierwszeństwa w stosunku do wierzycieli osobistych (o pierwszeństwie wierzycieli hipotecznych decyduje kolejność złożenia wniosku o wpis hipoteki
2) także wówczas gdy nieruchomość ta została przez dłużnika przeniesiona na inną osobę - oznacza to, że nawet jeżeli właściciel nieruchomości (dłużnik) przeniesie nieruchomość na inną osobę, to wówczas wierzyciel może także żądać zaspokojenia z nieruchomości.
11:31, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (2) »
piątek, 07 stycznia 2011
urlop tacierzyński
W latach 2010 i 2011 wymiar urlopu ojcowskiego będzie wynosił 1 tydzień, przy czym przez tydzień - na podstawie  art. 183 1 § 1 w związku z art. 1823 § 3 Kodeksu pracy - należy rozumieć 7 dni kalendarzowych, co powoduje, iż jednorazowo udziela się urlopu na 7 kolejnych dni kalendarzowych. 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wzrośnie i będzie wynosił 2 tygodnie. Pracownik - ojciec, który będzie korzystał z urlopu ojcowskiego w dniu 1 stycznia 2012 r. - w wymiarze 1 tygodnia - ma prawo do pozostałej części urlopu, tj. dodatkowego tygodnia. Pozostała część urlopu będzie udzielana bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z pozostałej części urlopu. 
Stosownie do art. 182[3] § 3 k.p. przy urlopie ojcowskim stosuje się odpowiednio m.in. art. 183[1] § 1 k.p. Zgodnie z nim przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. W 2010 i 2011 r. urlopu ojcowskiego udziela się zatem jednorazowo na siedem kolejnych dni kalendarzowych.

Przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 182[3] k.p. dotyczący urlopu ojcowskiego, nie przewidują możliwości dzielenia tego urlopu na części ani udzielania go w dniach. Jest on zatem niepodzielny i przysługuje w pełnym wymiarze tygodnia, a od 2012 r. dwóch tygodni.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 237 poz. 1654) pracownik - ojciec wychowujący dziecko, korzystający 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia, ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

3. Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego). Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego.

4. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje zarówno pracownicy (art. 182[1] k.p.), jak i pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko (art. 182[2] k.p.). Zgodnie z art. 182[2] k.p. pracownik - ojciec dziecka może skorzystać z tego urlopu w następujących przypadkach:

- gdy korzysta z części urlopu macierzyńskiego - po rezygnacji pracownicy po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni urlopu (zgodnie z art. 180 § 5 k.p.),

- w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę (w tym wypadku pracownik - ojciec wychowujący dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę).

16:16, przemyslaw_gogojewicz
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 25